Hibernate

3 dagar

Om kursen

Hibernate är ett ORM-ramverk, en arkitektur som gör det möjligt att långtidslagra objekt i ett program skrivet i programspråket Java i en relationsdatabas, utan att vi själva behöver utföra transformationen mellan objektmodell och databastabeller. Transformationen styrs av kopplingsregler som beskrivs deklarativt och en enda gång per klass av objekt. Detta ger programmeraren illusionen av att arbeta med en objektdatabas och ett objektorienterat frågespråk, trots att Hibernate under skalet utnyttjar en vanlig relationsdatabas och frågespråket SQL med stöd från JDBC-arkitekturen i Javas standardbibliotek.

Kursen beskriver hur Hibernate konfigureras för användning i olika miljöer och med olika relationsdatabaser, vilka krav som ställs på klasser av lagringsbara objekt och hur objekt och deras inbördes relationer lagras. Kursen visar genomgående hur kopplingsregler kan formuleras antingen i separata kopplingsfiler i XML-syntax eller inbäddat i källkoden i form av anvisningar (annotations) från Java Persistence APIHibernate Query Language (HQL), det objektorienterade frågespråket i Hibernate, presenteras utförligt. Kursen bygger på version 4.1 av Hibernate och version 7 av Java Standard Edition.

Vi kan på begäran fortfarande hålla företagsinterna varianter av kursen som motsvarar någon av de tidigare versionerna 3.2, 3.3 eller 3.6 av Hibernate.


Innehåll

Ramverket Hibernate

 • Relationsdatabasåtkomst i Java
 • ORM-ramverk
 • Jämförelse med objektdatabaser
 • Hibernate-arkitekturen
 • Kopplingsregler
 • Kopplingsfiler i XML
 • Kopplingsregler i Java Persistence API (JPA)
 • Frågespråk


Konfigurering av Hibernate

 • Konfigurering via XML-fil
 • Konfigurering via egenskapsfil
 • Hibernate-administrerade databasanslutningar
 • JNDI-administrerade databasanslutningar
 • Dialekter
 • Anslutningspooler
 • Transaktionshantering
 • Cachehantering


Lagring av fristående objekt

 • Krav på klasser för lagringsbara objekt
 • Frivilliga stödmetoder
 • Lagring av exponerade egenskaper
 • Fördefinierade Hibernate-typer
 • Primära nycklar
 • Automatgenererade nycklar
 • Kopplingsfiler för lagringsbara klasser
 • JPA-anvisningar för lagringsbara klasser
 • Sessioner
 • Transaktioner
 • Lagring av objekt
 • Automatisk uppdatering av objekt
 • Inläsning av objekt
 • Borttag av objekt
 • Felhantering


Lagring av objektrelationer

 • En-till-en-relationer
 • En-till-många-relationer
 • Många-till-många-relationer
 • Enkel- och dubbelriktade relationer
 • Fördröjd inläsning (lazy loading)
 • Kaskadoperationer
 • Kopplingsfiler för objektrelationer
 • JPA-anvisningar för objektrelationer
 • Komponenter
 • Datastrukturer av objekt


Hibernate Query Language (HQL)

 • Att söka upp alla objekt av en klass
 • Att söka upp ett urval av objekt
 • Operatorer i HQL
 • Parameterstyrd sökning av objekt
 • Iteratorer för sökresultat
 • Sökning med unika svar
 • Alias i HQL-uttryck
 • Sökning av enskilda egenskaper
 • Paketering av svar i resultatobjekt
 • Sortering av sökresultat
 • Relationer
 • Aggregatfunktioner
 • Vektoraggregat
 • Funktioner för datastrukturer
 • Massuppdatering av objekt
 • Massborttag av objekt
 • Namngivna HQL-uttryck
 • Felsökning av HQL-uttryck
 • Hibernate Criteria Query API


Arvsrelationer mellan lagringsbara klasser

 • Olika tekniker för att representera arvsrelationer
 • En gemensam tabell för hela klasshierarkin
 • En tabell per klass i klasshierarkin
 • Abstrakta klasser och metoder
 • Kopplingsfiler för arvsrelationer
 • JPA-anvisningar för arvsrelationer


Mål

Du ska få en inblick i hur arkitekturen Hibernate konfigureras och används för att lagra, uppdatera, ta bort och söka upp objekt och deras inbördes relationer i en relationsdatabas.

Målgrupp

Systemutvecklare av programvara som använder relationsdatabaser i fristående system eller servermiljö.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen Programmera i Java samt praktisk erfarenhet av programmering i Java. En viss orientering om relationsdatabaser och arkitekturen JDBC i Javas standardbibliotek är en fördel.

Beskrivning

Kursen beskriver arkitekturen Hibernate och dess användning som ORM-ramverk i programspråket Java. Teori varvas med praktiska övningar i täta pass.

Kursmaterial

 • Egenproducerad kurspärm (vi tillhandahåller ett provavsnitt)
 • USB-minne eller CD-skiva med samtliga illustrationsexempel och lösningsförslag till samtliga övningar


Kurslängd

Tre dagar


© Copyright 2020 HB Bohel Smådatorprodukter. Alla rättigheter reserverade. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.