Programmera i Java

5 dagar

Om kursen

Java är ett objektorienterat programspråk som gör det möjligt att utveckla program som kan exekveras på olika plattformar utan omkompilering. Tillsammans med en mycket noggrann språkdefinition och ett långt drivet säkerhetstänkande har detta gjort Java till det naturliga programspråket för Internet- och intranät-tillämpningar. Språket har snabbt blivit populärt för såväl klient- som serverbaserade tillämpningar. Java röner nu alltmer intresse som ett generellt objektorienterat programspråk.

Kursen bygger på version 15 av Java Standard Edition (Java SE 15) och tar upp programspråket Java, centrala delar av Javas standardbibliotek och dess tillämpning i applikationer såväl med som utan grafiska användargränssnitt.


Innehåll

Introduktion till Java

 • Historik
 • Utmärkande egenskaper
 • Plattformsneutralitet
 • Den virtuella maskinen
 • Unicode
 • Minneshantering och skräpsamling
 • Tillämpningsområden
 • Java Micro Edition, Standard Edition och Enterprise Edition
 • Objektorientering i Java


Språkelement i Java

 • Datatyper
 • Variabler och konstanter
 • Flerradiga strängkonstanter
 • Typinferens för lokala variabler
 • Namnsättningsregler
 • Objekt och objektreferenser
 • Vektorer
 • Operatorer
 • Typomvandling
 • Satser och kodblock
 • Villkorlig exekvering (if - elseswitch, villkorsoperatorn)
 • Upprepad exekvering (whilefordo - while)
 • Förenklad for-sats för vektorer och datastrukturer
 • Användning av break och continue i styrstrukturer
 • Klasser
 • Inkapslingsnivåer
 • Instansdata och instansmetoder
 • Automatisk och explicit initiering
 • Konstruktorer
 • Privata metoder
 • Överlagrade metoder
 • Variabla argumentlistor
 • Klassdata och klassmetoder
 • Klassinitiering (static-deklarerade kodblock)
 • Import av klassgemensamma namn
 • Arv
 • Dynamisk bindning
 • Abstrakta klasser och metoder
 • Gränssnitt
 • Förhandsimplementerade metoder i gränssnitt
 • Mönstermatchning
 • Namnrymder
 • Typer för värdeobjekt (record)
 • Uppräknade datatyper
 • Automatisk inkapsling i wrapperobjekt (autoboxing)
 • Orientering om inre klasser
 • Parametriserade typer
 • Språkunderstödd felhantering (exceptions)
 • Källkods- och objektkodsstruktur
 • Kommentarer


Javas standardbibliotek

 • Översikt - Java Standard Edition 15
 • Gemensamma objektegenskaper (klassen Object)
 • Skräddarsydd objektjämförelse (metoderna equals och hashCode)
 • Deprecated-märkta egenskaper
 • Aritmetik i hög precision (klasserna BigInteger och BigDecimal)
 • Matematiska funktioner
 • Textsträngar
 • Wrapperobjekt
 • Datastrukturer och iteratorer (Collection-ramverket)
 • Gränssnitten ListSet och Map
 • Skräddarsydd sorteringsordning för element
 • Hur man väljer rätt datastruktur
 • In- och utmatning
 • Systemegenskaper
 • Abstract Window Toolkit (AWT)
 • Grafiska användargränssnitt
 • Layoutstrategier
 • Internet-relaterade klasser


Applikationer i Java

 • Textbaserade applikationer
 • Kommandoradsargument
 • Fönsterbaserade applikationer
 • Händelsehantering
 • Tekniker för felhantering


Verktyg för Java-utveckling

 • JDK
 • JShell
 • Paketering i JAR-filer
 • Automatgenererad dokumentation (verktyget javadoc)
 • Integrerade Java-utvecklingsverktyg


Mål

Du ska förstå programspråket Java och dess standardbibliotek. Du ska veta hur Java används för att utveckla fristående program med och utan grafiska användargränssnitt.

Målgrupp

Systemutvecklare av Internet- och intranät-tillämpningar. Systemutvecklare av objektorienterade system.

Förkunskaper

Kunskaper om objektorientering motsvarande kursen Objektorientering samt erfarenhet av något högnivåspråk. Erfarenhet av objektorienterad programmering är en fördel men inget krav.

Beskrivning

Kursen omfattar programspråket Java, centrala delar av Javas standardbibliotek och dess tillämpning i fristående applikationer. Teori varvas med praktiska övningar i täta pass.

Kursmaterial

 • Egenproducerad kurspärm (vi tillhandahåller ett provavsnitt)
 • USB-minne eller CD-skiva med samtliga illustrationsexempel och lösningsförslag till samtliga övningar


Kurslängd

Fem dagar© Copyright 2020 HB Bohel Smådatorprodukter. Alla rättigheter reserverade. Alla varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.